OBCHODNÍ PODMÍNKY

internetového obchodu www.leathercraftolivi.cz

1. Základní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.leathercraftolivi.cz (dále „e-shop“), jehož provozovatelem  Vitalij Ljubymenko, IČO: 11822996, sidlo Nová Ves 50, 37315 Nová Ves (neni tam kancelař a vydejní misto). Tito podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

1.2 Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

2. Informace před uzavřením smlouvy

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, sděluje prodávající kupujícímu před uzavřením smlouvy následující údaje.

2.1 Údaje o prodávajícím:

Název prodávajícího: Vitalij Ljubymenko, IČO: 11822996, sidlo Nová Ves 50, 37315 Nová Ves.

Telefon: +420 777869519, Email: infi@leathercraftolivi.cz

Doručovací adresa:

Kasárenská 257/4, 370 01 České Budějovice.

Fakturační adresa:

 Nová Ves 50, 37315 Nová Ves

2.2 Zboží a jeho hlavní vlastnosti jsou uvedeny v internetovém obchodě. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě zboží.

2.3 Informace o ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. V případě slev je vždy uvedena původní i aktuální cena po slevě. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

2.4 Informace o přijímaných způsobech platby a způsobech dodání jsou uvedeny na stránkách dodaní a bezpečna platba.

2.5 Údaje o právech z vadného plnění jsou uvedeny v čl. 7 Všeobecných obchodních podmínek.

2.6 Prodávající nenabízí uzavření smlouvy na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

2.7 Prodávající nenabízí k prodeji digitální obsah.

2.8 Příjem objednávek na internetovém obchodě www.leathercraftolivi.cz je možný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

2.9 Zpracování objednávek, řešení požadavků zákazníků, vyřizování e-mailové korespondence a provoz infolinky probíhá pondělí – pátek od 9:00 do 17:00 hodin.

2.10 Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupující, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).

2.11 Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před předáním zboží, a to buď bezhotovostním převodem, předáním přepravci (dobírka), v hotovosti při osobním převzetí.

2.12 Podmínky, lhůty a postupy pro odstoupení od kupní smlouvy jsou uvedeny v čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek.

2.13 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z těchto Všeobecných obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2.14 Uzavřená kupní smlouva bude uložena u prodávajícího.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy vybráním zboží z nabídky prodávajícího na e-shopu a jeho následným vložením do košíku. Košíkem se rozumí vyplněný objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména popis zboží, kódové označení zboží, cenu zboží, množství zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího. Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, v případě právnické osoby případně název nebo firma, identifikační číslo právnické osoby, DIČ, adresa, město, země, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa – tyto údaje budou uvedeny na Daňovém dokladu.

3.2 Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

3.3 Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit zboží, množství zboží, dopravu i způsob úhrady a zkontrolovat tak všechny údaje, které do objednávky vložil. Součástí nabídky je úplná objednávka včetně zvolení dopravy a způsobu úhrady. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

3.4 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu prodávajícím, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího zadanou kupujícím. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na zboží uvedené v e-shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

3.5 Zpracování všech objednávek probíhá maximálně do 7 pracovních dnů od objednání zboží.

3.6 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3.7 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

3.8 Kupní smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy v českém jazyce.

3.9 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

3.10 Uzavřená kupní smlouva bude zaslána i kupujícímu a je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.11 Zrušení objednávky je možné pouze do okamžiku předání zboží dopravci a/nebo do osobního předání zboží prodávajícím kupujícímu.

3.12 Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

4. Platební podmínky

4.1 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • Platba předem bankovním převodem (platba je kupujícím uhrazena standardním bankovním převodem z účtu kupujícího na účet prodávajícího vedený u Fio banky 2102087652 / 2010. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření kupní smlouvy. Pokud kupující ve lhůtě neuhradí, kupní smlouva zaniká a objednávka bude automaticky stornována.

  • Dobírka (kupující uhradí zboží až při jeho převzetí dopravci)

  • Platba v hotovosti při převzetí zboží na prodejně Leathercraft Olivi (v případě osobního odběru je možné zboží uhradit v hotovosti přímo na výdejním místě)

4.2 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

5. Dodání zboží

5.1 Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. V případě, že zboží má být uhrazeno předem bezhotovostním převodem, běží lhůta až od okamžiku uhrazení kupní ceny zboží.

5.2 Informace o způsobech dodání jsou uvedeny  zde .

5.3 Osobní odběr zboží je možný pouze na výdejném místě e-shopu, které nachází v kamenné prodejně na adrese: Kasárenská 157/4, 37001 České Budějovice. K osobnímu odběru bude kupující vyzván do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky e-mailem o připravení zboží k vyzvednutí v běžné otevírací době a SMS. Vydání zboží je podmíněno předchozím uhrazením kupní ceny zboží.

5.4 Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn po uplynutí 6-ti týdnů od zaslaného e-mailu, upozorňujícího na zboží připravené k osobnímu odběru, objednávku stornovat. V případě stornování objednávky zboží s osobním odběrem bude účtován storno poplatek v hodnotě 50% uhrazené částky. 50% uhrazené platby za zboží bude kupujícímu neprodleně vráceno zpět na účet ze kterého bylo zboží uhrazeno, v případě platební karty zpět na platební kartu.

5.5 Zboží je možné zaslat kupujícímu vybranou přepravní službou. Ceny přepravy se řídí ceníkem poskytovatele přepravy aktuálním v den objednávky zboží. Přepravci běžně dodávají zboží na jakékoli místo v ČR do 24 hodin od předání zásilky přepravci.

5.6 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

5.7 Prodávající odpovídá za kvalitu zboží a za to, že zboží má všechny vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a je v odpovídajícím množství.

5.8 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

5.9 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo v kupní smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené, přičemž na tyto náklady musí být kupující předem upozorněn.

6. Právo odstoupit od smlouvy

6.1 Do 14 dnů má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

6.2 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika část, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží.

6.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat na e-mailovou adresu: info@leathercraftolivi.cz  nebo korespondenčně na adresu Leathercraft Olivi., Kasárenská 157/4, 37001 České Budějovice, formou jednostranného právního jednání. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Přílohou odstoupení musí být kopie kupní smlouvy/potvrzení objednávky.

6.4 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo pokud kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. V případě, kdy vrácením části zboží dojde ke snížení celkové částky objednávky pod limit 1.999,- Kč (tedy částku pro poštovné s vybraným dopravcem zdarma) bude z vrácené částky za zboží odečteno dopravné.

6.5 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle kupující zpět nebo je předá na adrese obchodu Leathercraft Olivi, ul. Kasárenská 157/4, 37001 České Budějovice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží, přičemž maximální odhadované náklady jsou ve výši 200 Kč. 

6.6 Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

6.7 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

6.8 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy objednané zboží není již skladem, nevyrábí se, nebo se výrazně změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího, aby se s ním dohodl na dalším postupu, např. výměně zboží, změně objednaného množství apod. V případě, že je zboží již zaplaceno, vrátí prodávající bez zbytečného prodlení již zaplacené finanční prostředky (nebo jejich adekvátní část jako přeplatek po vzájemné dohodě prodávajícího a kupujícího na změně obsahu či rozsahu objednávky) kupujícímu stejným způsobem jako byly uhrazeny.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění

7.1 Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

7.2 Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

7.3 Před prvním použitím zboží je kupující povinen řádně prostudovat účel použití a ošetřovací symboly. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka

7.4 Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

7.5 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.7 Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

7.8 U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

7.9 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, neodborným nebo neoprávněným zásahem, použitím, či údržbou. Záruka nebude rovněž uznána v případě mechanického poškození způsobeného kupujícím, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, či poškozením způsobeným vyšší mocí.

7.10 Kupující nemá práv z vadného plnění ohledně vad zboží, na které byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

7.11 Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.12 Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.13 Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

7.14 V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vady odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

- bezplatné odstranění vady opravou

- přiměřenou slevu z kupní ceny

- vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

7.15 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

7.16 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.17 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

7.18 Kupující musí oznámit všechny zjištěné vady písemně, a to buď e-mailem na info@leathercraftolivi.cz  nebo korespondenčně na adresu prodejny Leathercraft Olivi na adresu: Kasárenská 157/4, 37001 České Budějovice,  nejpozději do tří dnů od převzetí zboží.

7.19 V případě, že kupující požaduje odstranění vady dodáním nové věci bez vady anebo bezplatné odstranění vady opravou, je reklamované zboží třeba neprodleně po oznámení reklamace zaslat na adresu kamenné prodejny: Chelčického 128/2a 37001 České Budějovice společně s kopií prodejního dokladu.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

8.1 Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, kontaktujte nás na naši emailové adrese infoi@leathercraftolivi.cz

8.2 Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

8.3 Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

8.4 U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

8.5 Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.6 Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

8.7 Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8.8 V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

8.9 Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 9. Ochrana osobních údajů

9.1 Ochrana osobních údajů zajištěna podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”),vice o Ochraně osobních údajů zde .

10. Závěrečná ujednání

10.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

10.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

10.4 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

10.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.7.2024 .

Vitalij Ljubymenko - provozovatel e-shopu leathercraftolivi.cz